Tommaso da Kempis

In Christus bekleed met de nieuwe mens

Vita

Thomas Hemerken is in 1379/1380 geboren in Kempen (Nordrhein-Westfalen in het huidige Duitsland) als jongste van twee kinderen. Omstreeks 1393 vertrok hij naar Deventer, waar hij onderwijs volgde aan de kapittelschool van Sint-Lebuïnus en vertrouwd raakte met de spirituele beweging van de Moderne Devotie. Florens Radewijns nam hem op in zijn convent van de Broeders van het Gemene Leven. In 1399 trad hij in in het klooster Agnietenberg in Zwolle waar zijn broer net prior was geworden. Dit behoorde tot het kapittel van Windesheim van deze beweging. In 1407 werd hij volwaardig koorheer en in 1413 of 1414 werd hij priester gewijd. In 1425 werd hij voor enkele jaren gekozen tot novicenmeester en die functie is in veel van zijn geschriften te herkennen, zoals de Preken voor de novicen. Vanaf 1420 tot 1441 werkte hij aan de Navolging van Christus, een tijdloos boek dat ons de weg naar God wijst op een heel nuchtere en praktische wijze. Dit boek is vaak sterk ascetisch en negatief gelezen, maar feitelijk neemt het ons mee in een mystieke beweging van totale overgave aan God zodat we meer en meer bekleed worden met Christus. Met uitzondering van de periode 1429-1432 toen hij eerst in Ludingakerke in Friesland en vervolgens in Arnhem verbleef hij tot aan zijn dood in 1471 in het klooster op de Agnietenberg.

Presentazione

Nuchterheid

Thomas van Kempen is een mysticus met een uitstekend psychologisch inzicht. Keer op keer legt hij de vinger op onze menselijke neiging om onszelf te bedriegen en gevangen te blijven in het slaafs volgen van onze behoeften en verlangens. Hij houdt ons allen de spiegel voor van onze menselijke natuur zonder ons te veroordelen maar door met gevoel voor humor onze dubbelzinnigheid en slapheid te laten zien. De innerlijke persoon neemt het leven zoals het is en gaat niet op zoek naar iets dat hem beter past. Daarom bestaat er geen betere school dan het leven zelf dat aanvaard wordt als dat wat is.

Bedrieglijkheid van het uiterlijke

Het is beslissend voor Thomas dat we onszelf bevrijden van iedere afhankelijkheid van menselijke perspectieven, dat wil zeggen van de zinnen, de verwarrende veelheid van gedachten and de logica van onze overlevingsdrift. Niet alleen onze geestelijke gedachten moeten ontdaan worden zinnelijke beelden maar ons luisteren naar het goddelijk Woord de gedachten loslaten. In zijn geschriften probeert hij de obstakels uit de weg te ruimen, zodat zijn lezers van de duisternis van de verstrooiing hunnen gaan naar het goddelijke licht dat uitstraalt in de wereld. De innerlijke persoon is geheel overgegeven aan God en laat zich door niets meer uit deze onmiddellijkheid van de liefde stoten.

Onzichtbare werkelijkheid van God

Zolang wij gehecht blijven aan onze sociale en materiële zekerheden, zijn onze ogen gesloten voor de verborgen werkelijkheid van God die alles doortrekt. We moeten door de dingen heen kijken en ons niet blindstaren op hun buitenkant. Wanneer we de werkelijkheid reduceren tot een middel en gevangen blijven in de beelden van onze eigen projecties, dan verliezen we de mogelijkheid om de werkelijkheid te ontmoeten zoals ze wezenlijk is. Het pad van de innerlijkheid is een weg van bevrijding die ons voorbij onszelf in de ruimte van God brengt en ons in alles het gelaat van God doet zien. Wij zoeken niet de God van ons verlangen, maar de God die voorbij de beelden van ons verlangen in alles ontmoet wil worden als de Ander.

Omvorming in Christus

Door in ons leven en handelen Christus uit te beelden worden we ons bewust van de intimiteit van zijn relatie met de Vader. Ondanks onszelf worden we meegevoerd in de bestaanswijze van Christus. Door ons over te geven aan de scheppende liefde van God worden we naar waarheid de persoon die God voor ogen had toen Hij ons schiep. De weg naar ons innerlijk wezen doet ons van gelaat tot gelaat God ontmoeten die onze uiteindelijke werkelijkheid en waarheid is. Zo worden we geboren in een nieuw zelf, dat geheel uit God leeft. Zo worden we pure doorschijnendheid tot op God. We worden ons bewust van onze omvorming in Christus als een nieuwe geboorte en een nieuwe schepping. Vanuit onszelf zijn wij leegte en nietheid, maar onze natuurlijke duisternis wordt tot lichtende helderheid, omdat we Gods Gelaat schouwen in ons wezen.

Testi

Wispelturige minnaars

Je mag niet op wispelturige minnaars lijken, maar je moet de enige zijn voor de Enige, de Enige zoeken, die geen vrienden van buiten toelaat. Je gesprek moet met Hem alleen zijn, en als Hij al eens vertrokken is en zijn zetel onbeheerd achterblijft, verdraag dat alles dan geduldig. Want dit is zijn gedrag, Hij gaat en komt weer terug en stelt zijn geliefde op de proef en maakt haar zo volmaakt in de liefde. Als je maar verlangt naar zijn komst, hoef je je over zijn vertrek geen zorgen te maken. Wacht Hem af en blijf Hem afwachten. Hij zal eventjes weggaan en kort daarna weer terugkomen. Toch is dat allemaal een uitvloeisel van de liefde, die je soms in hoger sferen brengt en je dan weer in de afgrond stort. 1Alleenspraak, hfdst. 1.

Alleraanlokkelijkst

Zijn liefde is het alleraanlokkelijkst, aangenamer dan alle bloemen, witter dan lelies en mooier dan flonkerende edelstenen. Niets in de schepselen is immers te verkiezen boven zijn liefde, en daarom moet op alles omwille van zijn liefde neergekeken worden. Toen ik door zijn liefde van binnen geraakt werd, begon ik tot diep in mijn hart zo te gloeien dat ik alle schepselen liet voor wat ze waren en enkel om zijn zeer reine omhelzing smeekte. Ik stamelde deze voor velen onaangename woorden, en ik had daarbij het gevoel alsof ik gloeiende kolen uit een hete oven schepte: Wat heb ik in de hemel, wat verlang ik op aarde buiten U? De God van mijn hart, en God is voor eeuwig mijn deel. 2Ps. 73,25-26, geciteerd naar de Latijnse Vulgaat-vertaling van Hieronymus. Doorzie nu hoe bijzonder en hoe groot je Beminde is, die al het zijnde onbegrijpelijk te boven gaat.3Alleenspraak, hfdst. 1.

Woestijn

Zie, ik zonderde mij af op mijn vlucht en ik bleef in de woestijn.4Ps. 55:8, geciteerd naar de Latijnse Vulgaat-vertaling van Hieronymus. O, wat heilzaam, wat aangenaam en wat geweldig is het in de woestijn te zitten en te zwijgen, met God te spreken en te genieten van het hoogste Goed alleen, waarin alle goede dingen opgesloten zijn. Was ik maar zo verbonden met dat allereenvoudigste en enige Goed. Dan zou ik door geen enkele stemming bewogen worden en door geen enkele afleiding van dingen van voorbijgaande aard, dan zou ik mijn ogen op geen enkel schepsel richten en op geen enkel zichtbaar ding om er nieuwsgierig naar te kijken en op te letten. Rampzalige mens, die ik ben! Wie zal mij redden van dit bestaan ten dode?5Rom. 7,24. Ach, hoe dikwijls sterft mijn ziel vanwege de schepselen die zij bemint. Hoe dikwijls vergeet zij vanwege hen de Schepper en wordt zij misleid.6Alleenspraak, hfdst. 9.

Zuiver voor God

Zalig is de ziel die voor God een zuiver geweten heeft en die geen interesse heeft voor nutteloze dingen, die niet bezoedeld is door liefde ergens voor, die niet verteerd wordt door haat. Zalig is de ziel die geen enkele troost zoekt bij de schepselen, maar die al haar hoop op God stelt. Zalig is de ziel die alle uiterlijke en tijdelijke rust afwijst en alle gemak voor het vlees, en die graag voor Christus inspanning en ontbering voor lief neemt. Zalig is de ziel die zichzelf aan God toevertrouwt, in het volste vertrouwen dat Hij met haar doet wat Hem goeddunkt. Zalig is de ziel die nooit haar eigen glorie zoekt, nooit wil dat haar wil geschiedt,7Vgl. Mt. 6,10. maar die in alles de glorie en wil van God op het oog heeft, daarvan houdt en daaraan de voorkeur geeft. Zalig is de ziel die afstand neemt van alle tijdelijke zaken en die ervoor zorgt dat ze bij al haar handelingen zuiver is voor God. Als je zo bent, ziel, verheug je dan en wees er uitermate blij om. Want jij bent al in staat je met innerlijke en hemelse dingen bezig te houden en God dag en nacht te loven.8Alleenspraak, hfdst. 10.

Jouw geliefde

Zalig en door God gezegend is de ziel, als haar verlangen op het hogere gericht is, als haar handen en armen uitgestrekt zijn zoals de twee vleugels van de kerubs,9 Vgl. 2 Kron. 3,10-13. als haar ogen zuiver zijn zodat ze God kunnen aanschouwen, als al haar vitaliteit en haar inzet haar innerlijk binnengaat en opstijgt en niet meer terugkomt totdat ze Hem vindt van wie ze als enige en meer dan van al het andere houdt. En als ze Hem gevonden heeft, dan vergeet ze verder alles en volgt ze haar Geliefde, waarheen Hij haar ook maar leiden wil. En zodra Hij met haar spreekt, verheugt ze zich over zijn uitspraken, als Hij zegt: Ik ben jouw Geliefde, de enige en uitverkorene. Ik zal jouw zeer grote loon zijn.10Gen. 15,1, geciteerd naar de Latijnse Vulgaat-vertaling van Hieronymus. Wees nederig bij voorspoed en sterk bij tegenspoed, zie hoe door Mij degenen getroost worden die Mij liefhebben. Hoe aardig denk je dat ze door Mij behandeld zullen worden als ze heel de last van hun lichaam en ziel afgelegd zullen hebben en in de eeuwige rust opgenomen zullen worden?11Alleenspraak, hfdst. 10.

O, als ik toch ...

O, als ik toch eens van zo’n zoetheid zou kunnen genieten, zoals dat een heilige devote ziel overkomt waar God van houdt, wanneer Hij haar zintuigen laat inslapen en haar geest omhoogvoert, en wanneer zij boven zichzelf uit wordt opgeheven naar de omarming door haar Geliefde en met God wordt verbonden door een band van innige liefde. O, mijn God, ware Schat van mijn hart, U weet zo goed dat dit het enige soelaas zou zijn voor het verdriet dat zich in mijn binnenste verschuilt. Maar U alleen kan mij die zalving schenken en ingeven.12Alleenspraak, hfdst. 10.

Binnentreden

Mijn God, wanneer U binnentreedt in het huis van de ziel die van U houdt, dan zult U haar toch voeden met uw melk en haar soms zelfs in uw onuitputtelijke tederheid buiten zichzelf voeren om U zonder enig lichamelijk beeld te bevatten? O waarheid, waarheid, hoeveel vermag en bewerkt de liefde! Dan spreekt U tot haar heel in het geheim uw woord, en toont U haar al het nieuwe en oude met liefde en allergelukkigst genot. Daar kunnen menselijke woorden niet meer bij. Vanaf dat moment bewerkt U dat zij absoluut op U vertrouwt aangaande de eeuwige rust en het gezelschap der heiligen. Want door haar een onderpand van geestelijke genade te schenken maakt U haar er uiteindelijk zekerder van om te hopen op datgene wat zij niet ziet en om het heden dat zij met haar zintuigen waarneemt terzijde te schuiven.13Alleenspraak, hfdst. 10.

Wat ben je mooi

Wat bent U mooi, mijn Geliefde,14Vgl. Hoogl. 1,15. en wat bent U uiterst liefdevol, niet voor het vlees, maar voor de geest, niet voor het oog of enig zintuig, maar voor de gelovige ziel, die een zuiver hart heeft en zich tot het onzichtbare en geestelijke aangetrokken voelt. Wie dus in devote genegenheid met U verenigd wil worden, moet alle lichamelijke genegenheid in zich af laten sterven en zeer alert zijn op de zuiverheid van zijn geweten. Want het strijkt U tegen de haren in als iemand naar de vergankelijke schepselen gaat om te bedelen om troost. Daarom roept U mij van binnen op om U lief te hebben, en beveelt U mij U af te wachten. Want ik zal U vinden telkens als ik mezelf wegcijfer, en zoals U het wilt, wil ik het ook. En dit zal heel mijn geluk zijn, dat ik U belangeloos vereer, belangeloos dien, dat ik niet bang ben om afgewezen te worden en dat ik niet krenterig ben in mijn liefde. U erkent immers de ziel die oprecht van U houdt, degene die in leven en dood enkel met U verenigd is.15Alleenspraak, hfdst. 11.

Antologia

Dati bibliografici

Titolo: 
Autore: 
Editore: 
Traduttore: 
Anno: 
Luogo: 
Casa di edizione: 
Pubblicato su:[in caso di pubblicazione su una rivista]
ISBN:XX-XXX-XXXX-X
DOI:Zenodo

Sintesi

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

Titolo 1

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

Titolo 2

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

Titolo 3

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

Download

? MB
(fixed PDF for print)
? MB
(refloatable epub 3.0)
Ondersteund door:

Op dit boek is een Creative Commons Attribution 4.0 International licentie van toepassing (CC BY).

Approfondimento

[Titolo articolo]

Dati bibliografici

Titolo: 
Autore: 
Editore: 
Traduttore: 
Anno: 
Luogo: 
Casa di edizione: 
Pubblicato su:[in caso di pubblicazione su una rivista]
ISBN:XX-XXX-XXXX-X
DOI:Zenodo

Sintesi

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

Titolo 1

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

Titolo 2

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

Titolo 3

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

Download

? MB
(fixed PDF for print)
? MB
(refloatable epub 3.0)
Ondersteund door:

Op dit boek is een Creative Commons Attribution 4.0 International licentie van toepassing (CC BY).

Down-to-Earth Mysticism

Dati bibliografici

Titolo:Down-to-Earth Mysticism : A Closer Look at The Imitation of Christ
Autori:Hein Blommestijn, Inigo Bocken, Charles Caspers, Rudolf van Dijk (†), Rijcklof Hofman, Jos Huls, Kees Waaijman, Huub Welzen
Editori:Hein Blommestijn, Jos Huls
Prefazione:Bernard McGinn
Traduttore:Rebecca Braun osc
Bibliografia:Henk Rutten
Anno:2020
Luogo:Schiermonnikoog
Casa di edizione:Ad Montem Publications
ISBN:XX-XXX-XXXX-X
DOI:Zenodo

Indice

Preface – Bernard McGinn

 1. The Inner Logic of the Journey to God – Rudolf van Dijk
  1. The Order of the Four Books
  2. The Structure of ‘The Imitation’
 2. The Way from Darkness to Light – Inigo Bocken
  1. Ways out of Darkness
  2. Internalizing the Light
 3. The Ongoing Dialogue with the Word of God – Huub Welzen
  1. Regular Reading of Scripture
  2. Scripture Reading as a Mystical Process
 4. The Desire to Receive in the Heart – Charles Caspers
  1. The Desire for Worthy Communion
  2. The Fulfilment of the Desire
 5. Listening to the Word in the Dialogue – Kees Waaijman
  1. Trustworthy in Speech
  2. The Mystical Dimension of the Conference
 6. God Himself is the Real and Only Consolation – Rijcklof Hofman
  1. Acquiring Consolation
  2. Inner and Divine Consolation
 7. Seeing through Reality unto God – Jos Huls
  1. The Inward Person
  2. The Way of Inwardness
 8. Gazing upon the Countenance of Christ in Us – Hein Blommestijn
  1. The Way of Transformation
  2. Transformation into Christ
 9. Bibliography
  About the Authors

Download

? MB
(fixed PDF for print)
? MB
(refloatable epub 3.0)
Powered by:

This book is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY).