Onze Visie

door de liefde geraakt ... door de liefde bewogen

Een ongebaande weg

Nieuwe vragen worden aan ons gesteld in een snel veranderende wereld. Toch willen wij trouw blijven aan de ene vraag die voorafgaat aan alle vragen en daaraan ten grondslag ligt. Dit is een tijdloze vraag die vanaf de eeuwigheid aan ieder mens gesteld wordt : “durf jij je over te geven aan de onvoorwaardelijke Liefde van God die jou tevoorschijn kijkt ?” Zo plaatst de Liefde zelf ons op de weg naar een onbekende verte. We hebben daarbij niets anders in de hand dan onze roeping tot navolging van Christus. Vele generaties zijn ons voorgegaan, maar de vraag blijft altijd nieuw en uiterst persoonlijk. Niemand kan het antwoord uitbesteden aan een ander, ook al is dit verleidelijk.

Binnengaan in de Stilte 

Terug naar de essentie

Ad Montem wil vanuit de breedte van het contemplatieve leven vormgeven aan een door God bewogen leven van gebed in de eenentwintigste eeuw. Dit betekent een zoektocht naar het wezen van het religieuze leven als een leven vanuit God voorbij gevestigde instituten en tradities. Vanuit de persoonlijke roeping luisteren we in een open gesprek naar wat ieder beweegt. Zo zoeken we naar een flexibele vormgeving die meegroeit met de gemeenschap en de personen. We zijn een open gemeenschap die inter-congregationeel van karakter is.

Geraakt

We staan open voor mannen en vrouwen die vanuit hun geraaktheid door God, de stilte koesteren als de meest intieme ruimte van hun bestaan. Daar worden we door God aangesproken om ons te openen voor de Stem van de liefde die uit het diepst van ons wezen opborrelt. Deze Stem vraagt dat wij ons losmaken uit de knellende banden van ons eigenmachtig bestaan om te gaan leven in de oneindige ruimte van de liefde. Traditioneel wordt deze reis naar God als een bergtocht gezien.

Kluizenaars

In een wereld vol ego-lawaai zoeken wij in de stilte van het gebed naar God als de diepste grond van ons bestaan. We doen dit als kluizenaars in het besef dat ieder zijn of haar eigen weg in God heeft en dat deze zoektocht alleen maar persoonlijk afgelegd kan worden. Luisterend naar elkaar verzamelen we de honing in de raten van een gemeenschappelijk verhaal dat voortdurend in wording is.

In gemeenschap

Liefde kan alleen in de ogen van de ander geboren worden. God kijkt ons niet alleen van binnenuit aan, maar ook in iedere mens die op ons pad komt. De gemeenschap vormt de oefenschool van de liefde. In deze leerschool blijven wij beginnelingen. Omdat de ontbloting in de liefde grote weerstanden in ons oproept, heeft de gemeenschap bij deze strijd een belangrijke corrigerende functie. Zonder ons te verschansen in theorieën en gevestigde tradities blijven we op zoek naar de persoonlijke weg die God met ieder gaat.

De liefde als midden

Werkelijk leven uit de liefde of uit wie we ten diepste in God zijn, vraagt om inoefening, omdat ons ego-lawaai voortdurend op de loer ligt. Daarom moeten wij in ons leven telkens weer terugkeren naar Degene die ons van binnenuit met Zijn liefde verwondt. Met de liefde als midden moet de gemeenschap ons ervoor behoeden dat wij ons in onszelf opsluiten en zo de levende relatie met God loslaten.

Open vormgeving

Vormgeving zoekt bij voorkeur naar het gebruik van bekende vormen en gebruiken. Zo construeren we een gemeenschap die de veiligheid van een thuis biedt. De kunst is echter door in onderling gesprek voortdurend erop bedacht te zijn dat het God zelf is die dit huis van de gemeenschap bouwt. Vaak gebeurt dat met materialen die onze menselijke rationaliteit onbruikbaar acht of liever ter zijde legt.

God bouwt het huis 

Open ruimte

De samenwerking van Cisterciënzers en Karmelieten is een open ruimte waarin andere tradities welkom zijn. Dit samengaan van verschillende spirituele tradities en leefvormen vereist een open ruimte waarin we samenkomen. In het lege midden van de godsontmoeting verzamelen we de schatten die ieder in de persoonlijke rugzak meedraagt. Zonder oordelen luisterend verkennen we zo het nieuwe gelaat van een gemeenschap zonder grenzen.

Eenvoudig leven

Tegenover de manifestatiedrang die in onze samenleving zo gewoon is, wil Ad Montem niet zichzelf maar God present stellen. Hij vormt de kern van deze gemeenschap en uiteindelijk ook van de hele mensengemeenschap op aarde. De eenvoud van ons leven herinnert ons steeds aan deze kern. Tevens vraagt deze verbondenheid met God ons met respect om te gaan met zijn schepping. Dit komt ook tot uitdrukking in de eenvoud van wonen en eten (vegetarisch).

Ingebed in gebed

Liefde is van God. Zij staat niet zomaar tot onze beschikking. Het gebed is de ruimte die ons telkens weer terugbrengt bij de Bron van deze liefde. Door ons aan te sluiten bij het monastieke getijdengebed, worden we voortdurend eraan herinnerd dat ons leven niet van ons is. Telkens wanneer wij dreigen te verstikken in ons eigen ik-lawaai, worden wij uitgenodigd af te dalen in de goddelijke ruimte van onze ziel, waar God ons vanuit de diepte van onze eigen oorsprong in stilte aankijkt en in liefde aanspreekt. Daar dienen wij net zo lang te wachten totdat onze eigen daden gebed worden, ofwel uitdrukking worden van de werking van Gods liefde in ons bestaan.

Geestelijke lezing

Het lezen van de Schrift en andere geestelijke teksten verbindt ons met al die mensen die vanuit deze goddelijke bron hebben geleefd. Door deze geschriften te lezen en te overwegen worden zij voor ons tot een spiegel van onze eigen ziel. De geestelijke lezing vormt de rode draad die de dagen aaneenrijgt en vanuit God het huis van de gemeenschap vormt.

Enig werk

Zo verschillend als onze geraaktheid is, zo verscheiden zijn ook onze door God gegeven talenten. Naast de taken die ieder binnen de gemeenschap heeft, is het van belang dat onze werkzaamheden zoveel mogelijk aansluiting kunnen vinden bij dat wat ieder persoonlijk ten diepste beweegt. In een open en kritisch gesprek verkennen we de persoonlijke roeping van ieder.

Mystieke traditie

Door een nieuwe en frisse interpretatie van mystieke teksten proberen wij de rijkdom en actualiteit van deze traditie bloot te leggen en toegankelijk te maken voor alle belangstellenden. Dit gebeurt door geschreven en gesproken commentaren maar vooral door een aandachtig en verstild leven in totale overgave aan de godsrelatie. Ad Montem is een gemeenschap die de teksten uit de School van de Liefde niet alleen koestert als kostbaar en onvervangbaar erfgoed, maar deze ook beschouwt als de actuele bron van leven. De mystieke geraaktheid verwoord in de teksten krijgt pas de volle betekenis in een door God bewogen leven van ons als lezers. Zo brengen zij ons bij ons diepste wezen voorbij alle woorden en ideeën.

Plaats

De innerlijke reis vereist een fysieke omgeving waarin de Stem van God in stilte en eenzaamheid beluisterd kan worden. Zo kunnen wij dagelijks losgemaakt worden van alles wat niet God is en dat ons van Hem vervreemdt. Zo blijven wij geworteld in het goddelijk leven dat ons doorstroomt en verwondt.

Een weg voor iedereen

Stilte sticht gemeenschap. In het sterk versplinterde landschap van de westerse samenleving lijkt welhaast iedereen zich in zijn eigen burcht terug te trekken. Dit geldt ook voor de religieuzen die zich vastklampen aan hun eigen identiteit. Hierdoor wordt vaak uit het oog verloren dat de algemene noemer van het christelijk leven de navolging van Christus is. Deze navolging heeft alles te maken met de werking van de liefde in ons bestaan. Tot welk geslacht we ook behoren en welke status we ook hebben, allemaal leven we uit die ene kern die God zelf is. Hem kijken we in het diepst van ons wezen aan en door Zijn blik op ons te laten rusten, worden we in Zijn vuur omgevormd. Ad Montem wil daarom een gemeenschap zijn waarin ieder die deze weg van de ontbloting in de liefde wil gaan, welkom is.

Leefvorm

De leefvorm is uiteraard concreet en berust op gemeenschappelijke afspraken die het leven min of meer structureren. Tegelijk is de leefvorm flexibel en beoogt het onderling gesprek van onderscheiding deze aangepast te houden aan de persoonlijke roeping van ieder.

Ruimte voor de roeping 

Behuizing

De leefgemeenschap Ad Montem woont op Langestreek 9. Dit huis bevindt zich op ongeveer 250 meter afstand van Klooster Schiermonnikoog. Naast de kamers van de bewoners, is er beperkte ruimte voor persoonlijke gasten. Verdere gasten zijn welkom in het gastenverblijf van Klooster Schiermonnikoog, of in de talrijke logiesmogelijkheden op het eiland. In het huis is een kleine kapel aanwezig en een kleine bibliotheek van vooral mystieke literatuur.

Dagorde

De dagorde van de leefgemeenschap voltrekt zich in nauwe samenhang met de gemeenschap van de Cisterciënzers. De dagelijkse vieringen van de getijden en de Eucharistie voltrekken zich zoveel mogelijk in de kapel van Klooster Schiermonnikoog. De hoofdmaaltijd wordt meestal gezamenlijk genoten in een van beide huizen.

Werkzaamheden

Deze zijn afhankelijk van de capaciteiten van de bewoners en de noodzaak van het levensonderhoud. Naar de mate van het mogelijke worden ze verricht in de stilte van het gemeenschappelijke huis, tenzij andere verplichtingen noodzaken om ons te verplaatsen. De opbouw van de gemeenschap vereist een optimale aanwezigheid en deelname aan de activiteiten van de gemeenschap.

Contemplatief leven

De concrete en uiterlijke vormgeving van ons leven beoogt een contemplatief leven in stilte en eenzaamheid dat zich vooral in het innerlijk van de mens voltrekt. De weg van de contemplatie is de weg van de ontbloting in de liefde. Deze omvorming omvat alle lagen van de persoon. Zoals Elia zich verborg in de beek van de liefde (Kerit / Caritas), zo verbergen ook wij ons in ons gebed om in dit zwijgen door Gods liefde omgevormd te worden. Telkens wanneer wij dreigen te verstikken in ons eigen ik-lawaai, worden wij uitgenodigd af te dalen in de goddelijke ruimte van onze ziel, waar God ons vanuit de diepte van onze eigen oorsprong in stilte aankijkt en in liefde aanspreekt. Daar dienen wij net zo lang te wachten totdat onze eigen daden gebed worden, ofwel uitdrukking worden van de werking van Gods liefde in ons bestaan. In onze visie plaatst dit contemplatieve leven God voortdurend in het centrum, zodat alles wat niet God is uit het zicht verdwijnt.